Login

klachtenregeling

Klachtenprocedure Politie Opleidingen Centrum Nederland BV ( POCN BV )

 

Artikel 1 : Begripsbepalingen.

In deze regeling wordt verstaan onder :

 

POCN – POCN BV

 

Klager – (ex)leerling of ouder of voogd van een minderjarige (ex)leerling, persoon die mondeling dan wel schriftelijk contact heeft gezocht met POCN BV.

 

Aangeklaagde – medewerker van POCN BV of persoon die namens POCN BV optreedt.

 

Klacht – klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde.

 

Directie – Mr. M. Kriekaart en A.W.M. Weijers

 

De klachtencommissie – de Directie van POCN BV

 

Arbiter – onafhankelijke derde aangesteld door POCN BV

 

Rechter – bevoegde rechter te Rotterdam

 

Artikel 2 : Openbaarheid.

De klachtenregeling van POCN BV is openbaar. De klachtenprocedure wordt gepubliceerd op de web site van POCN BV. In de Algemene Voorwaarden van POCN BV wordt in artikel 3.2 verwezen naar deze klachtenprocedure.De Algemene Voorwaarden worden aan iedere offerte toegevoegd.

 

Artikel 3 : Indienen van een klacht.

 1. een klager dient een klacht in bij de klachtencommissie van POCN BV.
 2. een klacht wordt zo spoedig mogelijk ingediend doch uiterlijk binnen een half jaar na de gedraging.
 3. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat tenminste :
 • naam en adres van de klager
 • een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging of beslissing waarop de klacht betrekking heeft
 • wie zich zo heeft gedragen
 • waar, wanneer en jegens wie de gedraging of beslissing heeft plaatsgevonden
 • indien niet is voldoen aan het onder 2 gestelde, wordt de klager in de gelegenheid gesteld om dit verzuim binnen 2 weken te herstellen. Is ook dan niet voldaan aan het onder 2 gestelde dan wordt de klacht als niet ontvankelijk verklaard en krijgt de klager hiervan binnen 2 weken schriftelijk bericht.

 

Artikel 4 : registratie en vertrouwelijkheid.

De klacht wordt direct na ontvangst geregistreerd door de klachtencommissie en vertrouwelijk behandeld. Ook wordt de afhandeling van de klacht geregistreerd.

 

Artikel 5 : Binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de schriftelijke klacht, wordt een schriftelijke ontvangstbevestiging gestuurd. Hierin wordt aangegeven binnen welke termijn een antwoord verwacht mag worden. Dit is maximaal binnen 4 weken na de ontvangst van de schriftelijke klacht. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld dan wordt de klager binnen 2 weken daarvan op de hoogte gesteld en wordt er een indicatie gegeven wanneer er uitsluitsel zal zijn. Na afhandeling van de klacht wordt deze nog 2 jaren bewaard.

 

Artikel 6 : POCN BV streeft naar een goede relatie met de klant. In eerste instantie zal er gestreefd worden naar het treffen van een schikking. Indien er een schikking wordt getroffen ontvangt de klager een schriftelijke bevestiging van de klachtencommissie van POCN BV. Indien er geen schikking kan worden getroffen wordt de klacht door een onafhankelijke derde onderzocht en beoordeeld. Het oordeel van deze derde is bindend. In die gevallen is deze onafhankelijke derde partij advocatenkantoor Noest, gevestigd te Lisserbroek. De consequenties worden door POCN BV zo snel mogelijk opgevolgd. In het uiterste geval wordt de rechter ingeschakeld om een onafhankelijke uitspraak te doen.

 

 

Politie Opleidingen Centrum Nederland

POCN B.V. heeft zich als particulier opleidingsinstituut, gespecialiseerd in opleidingen voor overheden en semi-overheden. Inmiddels weet een groot aantal bedrijven ons ook te vinden.Wij geven een groot aantal cursussen / trainingen op het gebied van toezicht en handhaving en zaken die hiermee samenhangen, zoals agressie- en communicatietrainingen. Ook maken wij voor u cursussen op maat.

Onder onze klanten bevinden zich:

 • Politiekorpsen
 • Ministeries
 • Nutsbedrijven
 • Toezichthoudende instanties
 • Gemeenten
 • Koninklijke Marechaussee
 • Ziekenhuizen

Indien u een referentie van POCN wenst te spreken verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij het contact tot stand kunnen brengen.

Cursussen en trainingen

POCN heeft u vele Cursussen en Trainingen te bieden. Hieronder kunt u snel een cursus of training kiezen waarvoor open inschrijving mogelijk is. Of klik op een van onderstaande categoriën voor een uitgebreider overzicht.

Onze Visie

Wij gaan bij de uitvoering van onze opleidingsactiviteiten uit van een effectieve benadering:

 • Stimulerend: de leerbehoeften en leerstijl van de deelnemers zijn het vertrekpunt. Wij dagen hen uit om binnen de opleiding, training of cursus inhoud te geven aan hun leerproces.
 • Praktijkgericht: een duidelijke relatie tussen het geleerde en de toepassingsmogelijkheden.
 • Persoonlijk: de deelnemers werken aan het realiseren van persoonlijke doelen en de doelstelling van hun organisatie.

De opleidingen worden als 'open cursus' aangeboden, maar tevens bestaat de mogelijkheid om deze in-company uit te voeren. Daarnaast zijn wij in staat uw opleidings- en/of adviesaanvraag te vertalen in een programma dat in nauw overleg geheel aangepast wordt aan uw situatie.

Onze missie: Het verhogen van de kennis en kunde door middel van plezierig leren en praktisch studeren.