Login

klachtenregeling POCN

Klachtenprocedure Politie Opleidingen Centrum Nederland B.V.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a POCN - POCN B.V
b klager – (ex)leerling of ouder of voogd van een minderjarige (ex)
leerling, persoon die mondeling dan wel schriftelijk contact
heeft gezocht met POCN
c aangeklaagde – medewerker van POCN of persoon die namens POCN
optreedt.
d klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten
van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de
aangeklaagde
e Directie - Mr. M.Kriekaart en/of A.W.M. Weijers
f Arbiter – onafhankelijke scheidsrechter aangesteld door klager en
directie.
G Rechter – Bevoegde rechter te Rotterdam
Artikel 2 Openbaarheid
De klachtenregeling van POCN is openbaar. De klachtenprocedure wordt
gepubliceerd op de web site van POCN. In de algemene voorwaarden van
POCN wordt naar deze klachtenprocedure verwezen. De algemene
voorwaarden worden aan iedere offerte toegevoegd.
Artikel 3 Indienen klacht
a Een klager dient een klacht in bij de directie van POCN
b Een klacht wordt zo spoedig mogelijk ingediend doch uiterlijk binnen
een half jaar na de gedraging.
c De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.
De klacht bevat tenminste :
1 de naam en het adres van de klager;
2 een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging of
beslissing waarop de klacht betrekking heeft;
3 wie zich zo heeft gedragen;
4 waar, wanneer en jegens wie de gedraging of beslissing heeft
plaatsgevonden;
5 Indien niet is voldaan aan het gestelde onder 2, wordt de klager in
de gelegenheid dit verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook
dan niet voldaan aan het gestelde onder 2 dan wordt de klacht niet
ontvankelijk verklaard. De klager krijgt hiervan binnen twee weken
na de niet-ontvankelijk verklaring schriftelijk bericht.
d De klager ontvang binnen twee weken na indiening van de klacht een
ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging wordt de
klachtenprocedure nader toegelicht.
Artikel 4 Schikking
POCN streeft naar een goede relatie met de klant. In alle gevallen zal de
klager binnen drie weken na ontvangst van de klacht worden benaderd
teneinde een schikking te treffen. Indien een schikking wordt getroffen
ontvangt de klager een schriftelijke bevestiging van de directie van POCN.
Artikel 5 Arbiter en bevoegde rechter
Indien een schikking als bedoeld in artikel 4 niet kan worden getroffen
stellen partijen in overleg een arbiter aan Beide partijen verklaren zonder
voorbehoud akkoord te gaan met de beslissing van de arbiter. Indien één
der partijen geen arbiter wenst aan te stellen wordt de zaak voorgelegd
aan de rechter.
Artikel 6 Onderzoek
De arbiter is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de
klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe
deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting.
Artikel 7 De Hoorzitting
a De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de
klacht.
B De klager, aangeklaagde(n) alsmede eventuele andere
belanghebbenden worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de
arbiter anders bepaalt.
C Van het horen van klager en aangeklaagde(n) kan worden afgezien
indien zij schriftelijk verklaren geen gebruik te willen maken van het
recht te worden gehoord.
D Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
Artikel 7 Besluitvorming
Binnen 4 weken na de hoorzitting maakt de arbiter zijn beslissing kenbaar
aan beide partijen. Partijen geven binnen de door de arbiter bepaalde
termijn uitvoering aan de beslissing.

Open inschrijving cursussen

Hier vindt u de open inschrijvingen voor onze cursussen en trainingen. Klik hier voor alle open inschrijvingen.

 

LET OP:

Indien u bij pocn inschrijft voor een cursus of training accepteert u onze algemene voorwaarden.

Klik HIER voor de algemene voorwaarden.

Recherche

POCN B.V. heeft zich als particulier opleidingsinstituut, gespecialiseerd in opleidingen voor overheden en semi-overheden. Wij geven een groot aantal cursussen / trainingen op het gebied van opsporing en zaken die hiermee samenhangen. Bekijk hieronder ons aanbod recherche opleidingen.

Verkeer

POCN B.V. heeft zich als particulier opleidingsinstituut, gespecialiseerd in opleidingen voor overheden en semi-overheden. Wij geven een groot aantal cursussen / trainingen op het gebied van opsporing en zaken die hiermee samenhangen. Bekijk hieronder ons aanbod verkeersopleidingen.

Beveiliging

In deze categorie treft u opleidingen aan die geschikt zijn voor de beveiligingsbranche.